WEBTHÔNGTINĐIỀUHÀNH PGD&ĐT VB

WEBSITE CÁNHÂNQUẢNTRỊ

Tài nguyên dạy học

Thời gian là vàng

WEB GV VỤ BẢN

http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/th-leloi-namdinh http://violet.vn/th-kimthai-namdinh http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh http://violet.vn/thcs-kimthai-namdinh http://violet.vn/thcs-conghoa-namdinh http://violet.vn/thcs-lienbao-namdinh http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/hoaikiencuong/ http://violet.vn/huongtyleloi/ http://violet.vn/hophung12/ http://violet.vn/lanhuongnd/ http://violet.vn/namanh2874/ http://violet.vn/quyducvu75/ http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/uythu75/ http://violet.vn/Thuy-hvt/ http://violet.vn/nguyenhoi/ http://violet.vn/khanhtg/ http://violet.vn/anhleducnd/ http://violet.vn/vanbien-thl-vb/ http://violet.vn/lienbaond/ http://violet.vn/vuluan/ http://violet.vn/phamson512/ http://violet.vn/hoangkhoi1983/ http://violet.vn/phamtuuyen/ http://violet.vn/nhuongthuong76/ http://violet.vn/lethanhhuong1981/ http://violet.vn/hongcoison197/ http://violet.vn/thcshophung/ http://violet.vn/tuankhoa0606/ http://violet.vn/anhkaka1316/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/hongquang_ch/ http://violet.vn/thcs-thitrangoi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/hoangoanhgd/ http://violet.vn/hongthamttg/ http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh/ http://violet.vn/thcs-hophung-namdinh/ http://violet.vn/tranhuubinhttgvb/ http://violet.vn/nguyentaitue/

TRANG WEB GD

THỜI TIẾT NAM ĐỊNH

DANH NGÔN MỖI NGÀY

TRA TỪ ĐIỂN

Đọc báo giải trí

Thư giãn

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CLIP_1_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_2_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_3_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_4_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_5_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_6_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP7_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP8_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_9_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png TRANQUOCTOAN3.flv NgomonHueMungDangCSVN.swf Clock_valentine.swf ClockqualacPM.swf Chaonamhocmoi1.swf Clock_mungxuanQuyTi1.swf Phuoc_loc_tho.png Thuyen_moc.swf Cheo_ghe.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN - 1

  TIN TỨC NÓNG TRONG NGÀY

  &

  TỔ QUỐC THÂN YÊU

  NGÀY NÀY NĂM XƯA

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN -2

  MỜI TRÀ

  Sắp xếp dữ liệu

  THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

  WEBSITE CÁ NHÂN QUẢN TRỊ

  THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

  PGD&ĐT VỤ BẢN

  Chúc quý thầy cô giáo,các em học sinh cùng quý vị một ngày thật vui vẻ!

  Danh sach hoc sinh lop 6 nam hoc 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Vinh
  Ngày gửi: 16h:15' 25-07-2015
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Trần Huy liệu Danh s¸ch tuyÓn sinh líp 6
  N¨m häc:2015-2016
  Stt Họ tên Ngµy sinh Trường TH Chỗ ở Hä tªn bè Hä tªn mÑ

  1 NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 20/09/2004 §¹i An An Duyªn NguyÔn C«ng H¶o NguyÔn ThÞ Nga V¨n da
  2 Bïi ThÞ Ngäc ¸nh 05/06/2004 §¹i An An Duyªn Bïi TiÕn Khang Phïng ThÞ Ph­¬ng da
  3 Phïng §×nh ThuËn 16/12/2004 §¹i An An Duyªn Phïng §×nh Thu©n Phïng ThÞ Mü da
  4 Vò ThÞ Lan Anh 03/03/2004 §¹i An §¹i §ª Vò HiÒn QuyÕt Ng« ThÞ HuyÒn da
  5 Phïng ThÕ Hïng 16/11/2004 §¹i An Phïng §×nh HuÊn NguyÔn ThÞ H¶I ¢u da
  6 TrÇn §×nh Minh HiÕu 25/01/2004 A Minh ThuËn H¹ X¸ TrÇn §×nh Hµo Lª ThÞ Xoa tk
  7 Ph¹m H­¬ng Ly 07/01/2004 B¶o Xuyªn Trung Phu Ph¹m V¨n Hµ TrÇn ThÞ Ph­¬ng Mai lb
  8 §ç Ngäc §øc 09/03/2004 B¶o Xuyªn Xãm Tr¹i §ç Duy §¹o NguyÔn ThÞ DiÖn lb
  9 TrÇn ThÞ Mü §øc 19/01/2004 B¶o Xuyªn Trung Phu TrÇn Ngäc Chiªm TrÇn ThÞ H»ng lb
  10 Vò Kh¸nh V©n 04/08/2004 C §¹i Th¾ng Thèng NhÊt Vò ThÕ Nam TRÇn Ph­¬ng Lan dt
  11 Vò §øc NhÊt 22/07/2004 C §¹i Th¾ng §iÖn Biªn Vò §×nh Mü TrÇn ThÞ NhuËn dt
  12 Vò NguyÔn Ngäc Anh 02/11/2004 C §¹i Th¾ng Xãm Míi Vò Xu©n Sinh NguyÔn ThÞ Thµnh dt
  13 NguyÔn ThÞ Nhung 12/05/2004 C §¹i Th¾ng Phong Vinh NguyÔn V¨n Nam Mai ThÞ S©m dt
  14 NguyÔn Anh Th­ 12/03/2004 C §¹i Th¾ng Thèng NhÊt NguyÔn V¨n Chiªu Vò ThÞ Thu dt
  15 Vò Thóy Ng©n 01/12/2004 C §¹i Th¾ng §¹i Th¾ng Vò Xu©n Thñy Vò ThÞ Lan dt
  16 Vò ThÞnh Toµn 13/04/2004 C §¹i Th¾ng §iÖn Biªn Vò M¹nh ThiÖu Vò ThÞ Lª dt
  17 Ph¹m Trµ My 17/12/2004 C §¹i Th¾ng Phong Vinh Ph¹m Quèc ViÖt Vò ThÞ Quý dt
  18 NguyÔn V©n Anh 19/12/2004 C §¹i Th¾ng Xãm Míi NguyÔn V¨n Hïng Ph¹m ThÞ BÝch Ph­îng dt
  19 Bïi Mai Anh 05/04/2004 C Thµnh Lîi Xãm BÕn Bïi V¨n H÷u Ph¹m Thanh Mai tl
  20 Vò Quang Duy 21/11/2004 C Thµnh Lîi Thµnh Lîi Vò ViÕt Nam TrÇn ThÞ Ph­¬ng tl
  21 Ph¹m Thu Hµ 14/10/2004 Céng Hßa Ng¨m H¹ Ph¹m Ngäc Thu NguyÔn ThÞ Hoµn mt
  22 NguyÔn Xu©n Nam 18/10/2004 Céng Hßa Bèi Xuyªn Th­îng NguyÔn Xu©n B×nh §Æng ThÞ Thu H­¬ng ch
  23 TrÇn Kh¸nh V©n 03/02/2004 Kim Th¸i V©n C¸t TrÇn Duy H­¬ng NguyÔn ThÞ H»ng kt
  24 NguyÔn Kh¸nh Linh 29/03/2004 Kim Th¸i ThiÖn VÞnh NguyÔn §øc Thä NguyÔn ThÞ Yõn ch
  25 TrÇn §øc Phóc 14/05/2004 Kim Th¸i Xãm 4 TrÇn §øc Long TrÇn ThÞ LuyÕn kt
  26 TrÇn ThÞ H»ng Nga 04/02/2004 Kim Th¸i Xãm 2 TrÇn V¨n Quúnh TrÇn ThÞ NhuÇn kt
  27 §Æng ThÞ Thanh Th¶o 11/09/2004 Kim Th¸i V©n C¸t §Æng Minh ThuËn TrÇn ThÞ HuyÒn kt
  28 TrÇn Xu©n Huy 07/04/2004 Kim Th¸i Xãm 2 TrÇn Xu©n Tó TrÇn ThÞ Sen kt
  29 TrÇn ThÞ Lan Anh 27/04/2004 Kim Th¸i Xãm 2 TrÇn V¨n Söu NguyÔn ThÞ Soi kt
  30 Vò §¨ng Huy Hßa 22/11/2004 Lª Lîi Xãm C Vò §¨ng Huynh NguyÔn ThÞ ChØnh tl
  31 Vò Quèc To¶n 19/05/2004 Lª Lîi Xãm H Vò Quèc Tó Bïi ThÞ Lan tl
  32 Vò ThÞ ¸nh Ngäc 23/10/2004 Liªn Hßa V©n B¶ng Vò C«ng HiÓn Vò ThÞ H­¬ng Giang lm
  33 NguyÔn C«ng Ngäc 30/11/2004 Liªn Hßa Hæ S¬n NguyÔn C«ng ThuÊn Vò ThÞ Hµ lm
  34 TrÇn TuÊn KiÖt 09/09/2004 LTV Tæ CÇu TrÇn Xu©n Nh­¬ng Ph¹m ThÞ Th­¬ng lb
  35 Ph¹m ThÞ Thanh T©m 30/09/2004 Minh T©n Ng¨m H¹ Ph¹m V¨n TiÕn Ph¹m ThÞ Thóy mt
  36 Ph¹m Ph­¬ng Th¶o 12/04/2004 Minh T©n Minh T©n Ph¹m Quèc To¶n Bïi ThÞ Th¾m mt
  37 Ph¹m ThÞ YÕn Quúnh 17/06/2004 Minh T©n Ng¨m H¹ Ph¹m Quang Th«ng NguyÔn ThÞ Hång QuÕ mt
  38 TrÇn ThÞ Nh­ Quúnh 16/10/2004 Quang Trung Xãm Lµng TrÇn V¨n T©n Bïi ThÞ Thanh Thñy qt
  39 NguyÔn H¶I Phong 18/10/2004 Quang Trung Xãm Héi NguyÔn Lª Toµn NguyÔn ThÞ Hång qt
  40 NguyÔn Ngäc HiÖp 22/01/2004 Quang Trung BÊt Di 2 NguyÔn Ngäc Tr­êng NguyÔn ThÞ Thanh H­¬ng qt
  41 §ç Minh Quèc 24/11/2004 Quang Trung BÊt Di 3 §ç ChÝ Quang NguyÔn ThÞ Mai qt
  42 §µo ThÞ Kh¸nh Linh 15/12/2004 Quang Trung Xãm Héi 2 §µo ThÕ Vinh NguyÔn ThÞ Hßa qt
  43 Hoµng ThÞ Minh Thóy 16/11/2004 Quang Trung Xãm Lµng 2 Hoµng V¨n Tr¾c Ng« ThÞ HuyÒn qt
  44 Vò M¹nh Hïng 25/10/2004 Quang Trung Quang TiÕn 1 Vò V¨n Dòng Tr­¬ng ThÞ Mai qt
  45 Vò Ngäc Qu©n 18/11/2004 T©n Kh¸nh Phong Cèc Vò Ngäc C­¬ng L¹i ThÞ Minh tk
  46 Vò Ngäc ¸nh 03/03/2004 T©n Kh¸nh Phong Cèc Vò V¨n H­ng Ph¹m ThÞ Thu H»ng tk
  47 Ph¹m Quang Linh 06/04/2004 T©n Kh¸nh Phong Cèc Ph¹m Quang L­u Vò ThÞ Thu Hëu tk
  48 Bïi ThÞ Thanh Xu©n 25/03/2004 T©n Thµnh Xãm 6 Bïi Xu©n Tr­êng NguyÔn ThÞ H¹nh tth
  49 NguyÔn Hoµi V©n 03/02/2004 T©n Thµnh Xãm 2 NguyÔn V¨n Thóy NguyÔn ThÞ Thóy tth
  50 NguyÔn ThÞ Thanh Ngoan 11/11/2004 T©n Thµnh Xãm 1 NguyÔn V¨n Ngäc Ph¹m ThÞ H¶i tth
  51 Phïng ThÞ Ngäc Tr©m 30/12/2004 T©n Thµnh Xãm 9 Phïng C«ng T©m Vò ThÞ H¹ tth
  52 Vò Ngäc Long 12/04/2004 Tam Thanh An L¹c Vò Ngäc Trung TrÇn ThÞ Hoa tt
  53 NguyÔn TrÇn Ph­¬ng Linh 23/09/2004 Tam Thanh Non C«i TrÇn Ngµn Ph­¬ng TrÇn ThÞ Thóy g
  54 Ph¹m NhËt D­¬ng 11/07/2004 Tam Thanh Phó Thø Ph¹m V¨n ThiÒu Ph¹m ThÞ H»ng tt
  55 NguyÔn Hµ Vy 02/07/2004 Tam Thanh D­ DuÖ NguyÔn Hång Chung §oµn ThÞ Thu H­¬ng tt
  56 TrÇn ThÞ Ph­¬ng Thanh 10/11/2004 Tam Thanh Qu¶ng C­ TrÇn V¨n Th¾ng D­¬ng ThÞ HuÖ tt
   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT WEB TRƯỜNG HỌC TOÀN QUỐC

  TRANG WEB TOÁN HỌC

  THỬ TÀI CỜ VUA

  THƯ VIỆN DÀNH CHO THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG VIÔLET